หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 313

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 313
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุจน์ โกมลบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ก้าวต่อไปของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ก6145 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน : โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
Fiction Stacks
General Books HN700.592.พ6 ก58 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การเลี้ยวโค้งของการสื่อสารการเกษตรในไทย : ภาพรวมจากงานวิจัย 2544-2547 / ภาพรวมจากงานวิจัย 2544-2547 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books S494.5.ก7 ก644 ฉ. 6 ยืมออก 02/02/2022
สื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้ / การประมวลองค์ความรู้ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HN700.592.ส7 ส65 ฉ. 10 ยืมออก 30/08/2021
สื่อสารเพื่อโลกสวย : บทเรียนจากการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน / บทเรียนจากการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.ส582ท9 ส73 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2552 พร้อมให้บริการ
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ก946 2556 พร้อมให้บริการ
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ) / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2010 590741 ยืมออก 31/08/2022
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970 / อินแกรม, เจมส์ ซี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .อ595 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books HC445 .ฉ63 2551 ฉ. 1 ยืมออก 16/02/2022
แม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา : งานวิจัยไทบ้าน / การกลับมาของคนหาปลา : งานวิจัยไทบ้าน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TD195.ว65 ม847 พร้อมให้บริการ
พันธุ์ปลาหลังเปิดเขื่อนปากมูล : งานวิจัยของคนหาปลา / Document Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
Documents DOC 2002 638236 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง / ประเวศ วะสี, Document Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Documents DOC .ป46147ก65 ฉ. 1 Withdraw Processing
วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย : วิถีใหม่แห่งการพัฒนา / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HN700.565 .ป46 2537 พร้อมให้บริการ
สร้างโลกไร้จน / ยูนุส, มูฮัมหมัด, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD60 .ย737 2555 พร้อมให้บริการ
ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว : ทางออกของเกษตรกรรมและอารยธรรมมนุษย์ / ทางออกของเกษตรกรรมและอารยธรรมมนุษย์ / ฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SB187.ญ6 ฟ72 2553 พร้อมให้บริการ
พลังท้องถิ่น : บทสังเคราะห์งานวิจัยด้านชุมชน / สีลาภรณ์ บัวสาย. Book Pridi Banomyong Library
TRF Publications Corner
Thailand Research Fund Publications HN49.พ6 ส646 พร้อมให้บริการ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62.5 .ส733 2559 พร้อมให้บริการ
ชุมชนแออัด : องค์ความรู้กับความเป็นจริง / องค์ความรู้กับความเป็นจริง / Book Pridi Banomyong Library
TRF Publications Corner
Thailand Research Fund Publications HV4142.57 .ช75 ยืมออก 19/02/2022
Communication and development; critical perspectives. critical perspectives. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R6 พร้อมให้บริการ
Enabling sustainable community development / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN49.C6 E54 พร้อมให้บริการ
ประชากรกับการพัฒนา / เกื้อ วงศ์บุญสิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB849.4 .ก8 2545 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและ การเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชุมชนเมืองและ การเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS589.ก4 ก645 พร้อมให้บริการ
ชุมชนเขตเมือง / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.58.ก4 .ม54 2530-31 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา / จุมพล รอดคำดี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P96.พ6 จ74 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การศึกษาชุมชนเมืองและชนบท / บุญเลิศ สุวรรณเสนีย์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT65 .บ73 พร้อมให้บริการ
ปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและผลักดันองค์กร ปกครองท้องถิ่น ให้มีอิสระตามรัฐธรรมนูญ / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4784.ท4 พ58 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ชุมชนพัฒนา. ฉบับพิเศษ, วิกฤติหมู่บ้านไทย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ช7 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ชุมชนพัฒนา. ฉบับพิเศษ, ทำอย่างไรจึงไม่จน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ช67 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ประชาคมตำบล : หมายเหตุจากนักคิด / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC .พ954ป46 พร้อมให้บริการ
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PN4756 .ก645 2556 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจทางเลือก. สกุณี อาชวานันทกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN690.3.ก8 ส27 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
Fiction HN700.592.ส7 ส73 พร้อมให้บริการ
ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WA31 .ป46 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์ : บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม / บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม / อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM756 .อ374 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / อมรา พงศาพิชญ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM101 .อ44 2547 พร้อมให้บริการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / อมรา พงศาพิชญ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .อ44 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จังหวัดน่าน : บนเส้นทางสู่การสร้างประชาสังคมของไทย = Nan Province : on its path towards civil society in Thailand / อรทัย อาจอ่ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books JQ1749.ก15 อ45 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544