หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 313

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 313
  3. Instructors:
    • รุจน์ โกมลบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Book Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PN4756 .ก645 2555 พร้อมให้บริการ
ก้าวต่อไปของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ก6145 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน : กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
Fiction Stacks
General Books HN700.592.พ6 ก58 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การเลี้ยวโค้งของการสื่อสารการเกษตรในไทย : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books S494.5.ก7 ก644 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
สื่อเพื่อชุมชน : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HN700.592.ส7 ส65 ฉ. 10 ยืมออก 27/02/2019
สื่อสารเพื่อโลกสวย : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.ส582ท9 ส73 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
วิถีชุมชน : Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2552 พร้อมให้บริการ
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2013 613994 ยืมออก 26/02/2019
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ) / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2010 590741 ยืมออก 31/08/2019
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970 / อินแกรม, เจมส์ ซี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ECON HC 2009 545433 ยืมออก 25/02/2019
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books HC445 .ฉ63 2551 ฉ. 1 ยืมออก 23/02/2019
แม่มูน : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ENGIN TD 2002 408311 พร้อมให้บริการ
พันธุ์ปลาหลังเปิดเขื่อนปากมูล : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DOC 2002 638236 พร้อมให้บริการ
จากปัจเจกสู่สาธารณะ : แมทิวส์, เดวิท. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC .ม836จ62 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง / ประเวศ วะสี, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DOC .ป46147ก65 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.565 .ป46 2537 พร้อมให้บริการ
สร้างโลกไร้จน / ยูนุส, มูฮัมหมัด, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD60 .ย737 2555 พร้อมให้บริการ
ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว : ฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SB187.ญ6 ฟ72 2553 พร้อมให้บริการ
พลังท้องถิ่น : สีลาภรณ์ บัวสาย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN49.พ6 ส646 พร้อมให้บริการ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62.5 .ส733 2559 พร้อมให้บริการ หาไม่พบครั้งที่ 1 - 21/09/18 (พิมพ์พาขวัญ)
จอนิ โอ่โดเชา ในสวนของคนขี้เกียจ / สุวิชานนท์ รัตนภิมล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS570.ส6 ส756 2554 Withdraw Processing
ชุมชนแออัด : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV4142.57 .ช75 พร้อมให้บริการ
Neighborhood planning and community-based development : Peterman, William. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN90.C6 P49 พร้อมให้บริการ
Communication and development; Rogers, Everett M., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R6 พร้อมให้บริการ
Parters in evaluation : Feuerstein, Marie-Therese. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA546.1 .F484 พร้อมให้บริการ
Enabling sustainable community development / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN49.C6 E54 พร้อมให้บริการ
ประชากรกับการพัฒนา / เกื้อ วงศ์บุญสิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB849.4 .ก8 2545 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS589.ก4 ก645 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน : ขนิษฐา นิลผึ้ง, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses P96.ค362ท9 ข365 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ชุมชนเขตเมือง / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.58.ก4 .ม54 2530-31 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา / จุมพล รอดคำดี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P96.พ6 จ74 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การศึกษาชุมชนเมืองและชนบท / บุญเลิศ สุวรรณเสนีย์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT65 .บ73 พร้อมให้บริการ
ปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่น : พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4784.ท4 พ58 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ชุมชนพัฒนา. ฉบับพิเศษ, วิกฤติหมู่บ้านไทย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ช7 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ชุมชนพัฒนา. ฉบับพิเศษ, ทำอย่างไรจึงไม่จน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ช67 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ประชาคมตำบล : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC .พ954ป46 พร้อมให้บริการ
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books COMMD PN 2013 625403 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจทางเลือก. สกุณี อาชวานันทกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN690.3.ก8 ส27 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เสถียร เชยประทับ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
Fiction HN700.592.ส7 ส73 พร้อมให้บริการ
ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WA31 .ป46 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์ : อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM756 .อ374 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : อมรา พงศาพิชญ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SOCY HM 2004 666632 พร้อมให้บริการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : อมรา พงศาพิชญ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .อ44 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จังหวัดน่าน : อรทัย อาจอ่ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books JQ1749.ก15 อ45 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305