หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 314
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ = English translation for communication arts / English translation for communication arts / วรัชญ์ ครุจิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ว46 ยืมออก 02/10/2021
ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ = Understanding language to translate : from theories to practice / จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ = Understanding language to translate : from theories to practice / รัชนีโรจน์ กุลธำรง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ร623 ยืมออก 18/10/2021
หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ส6 2560 ยืมออก 08/10/2021
หลักการแปล. สัญฉวี สายบัว. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P306 .ส6 2528 ฉ. 41 พร้อมให้บริการ 2540
ทฤษฎีและกลวิธีการแปล / ดวงตา สุพล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306 .ด5 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ป63 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
The translator's handbook / Sofer, Morry. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .S584 2009 ยืมออก 31/01/2022
Translation : theory and practice : a historical reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN241.5.G7 T73 ยืมออก 31/01/2022
Editing fact and fiction : a concise guide to book editing / Sharpe, Leslie T. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN162 .S4435 พร้อมให้บริการ
Editing the day's news; an introduction to newspaper copyediting, headline writing, illustration, makeup and small magazine production Bastian, George C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.C75 B3 C. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544