หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 314
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ = English translation for communication arts / English translation for communication arts / วรัชญ์ ครุจิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ว46 ยืมออก 26/01/2022
ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ = Understanding language to translate : from theories to practice / จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ = Understanding language to translate : from theories to practice / รัชนีโรจน์ กุลธำรง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ร623 พร้อมให้บริการ
หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ส6 2560 พร้อมให้บริการ
หลักการแปล. สัญฉวี สายบัว. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P306 .ส6 2528 ฉ. 41 พร้อมให้บริการ 2540
ทฤษฎีและกลวิธีการแปล / ดวงตา สุพล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306 .ด5 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ป63 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
The translator's handbook / Sofer, Morry. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .S584 2009 ยืมออก 31/01/2022
Translation : theory and practice : a historical reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN241.5.G7 T73 พร้อมให้บริการ
Editing fact and fiction : a concise guide to book editing / Sharpe, Leslie T. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN162 .S4435 พร้อมให้บริการ
Editing the day's news; an introduction to newspaper copyediting, headline writing, illustration, makeup and small magazine production Bastian, George C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.C75 B3 C. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544