หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 319

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 319
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Risk society : towards a new modernity / towards a new modernity / Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
Convergence culture : where old and new media collide / Jenkins, Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 ยืมออก 31/08/2022
Modernity and self-identity : self and society in the late modern age / self and society in the late modern age / Giddens, Anthony. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM131 .G533 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / แนวคิดและเทคนิค / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2009 623555 ยืมออก 31/08/2022
ทุนนิยม : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / ฟุลเชอร์, เจมส์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .ฟ747 2554 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / ปราณี สุรสิทธิ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P93 .ป46 2557 พร้อมให้บริการ
คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2430.ฟ724 อ63 2555 ยืมออก 31/01/2022
Media, culture and society : an introduction / an introduction / Hodkinson, Paul. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .H63 2017 พร้อมให้บริการ
Children and the Internet : great expectations, challenging realities / Livingstone, Sonia M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ784.I58 L585 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544