หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 327(วส406)

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 327(วส 406)
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิตระพี ทรัพย์แสนดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 พร้อมให้บริการ
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 ยืมออก 31/08/2022
Media/impact : an introduction to mass media / Biagi, Shirley. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books P90 .B494 2012 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ก615 2556 ยืมออก 12/02/2022
สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .ก615 2553 ยืมออก 12/02/2022
คู่มือสื่อใหม่ศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.ท7 ก632 2555 Lost and Paid
สื่อมวลชนไทยกับการผลักดันนโยบาย = Policy advocacy and the media in Thailand / Policy advocacy and the media in Thailand / แมคคาร์โก, ดันแคน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.82.ท9 ม82 ยืมออก 31/08/2020
การปฏิรูปสื่อในยุคสังคมไร้พรมแดน : วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและผลกระทบที่มีต่อการปฏิรูปวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของไทย / สุรัตน์ เมธีกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.9.ท9 ส74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Taking sides. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HN90.M3 T35 2014 พร้อมให้บริการ
Media/society : industries, images, and audiences / Croteau, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HN90.M3 C76 2014 พร้อมให้บริการ
Media & society / O'Shaughnessy, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1206 .O84 2008 พร้อมให้บริการ
Media effects / Potter, W. James. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94 .P68 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544