หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 328

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 328
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การสื่อสารและการตลาดการเมือง / เสถียร เชยประทับ. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books JA85.2.ส5 ส726 2554 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.ม8 ส74 2544 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1749.ก5 ส72 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การสื่อสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาร่วมสมัย / เสถียร เชยประทับ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.8 .ส732 พร้อมให้บริการ
An introduction to political communication / McNair, Brian, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JA74 .M323 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544