หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 330

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 330
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
    • กุลนารี เสือโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern radio production : production, programming, and performance / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .O3 2010 พร้อมให้บริการ
Radio production / McLeish, Robert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.75 .M315 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ
Interviewing for radio / Beaman, Jim, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.8.I57 B43 2011 พร้อมให้บริการ
The radio handbook / Fleming, Carole, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.55 .W56 2002 พร้อมให้บริการ
More than a music box : radio cultures and communities in a multi-media world / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.5 .M67 พร้อมให้บริการ
Keith's radio station : broadcast, internet, and satellite / Hendricks, John Allen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8698 .H46 2015 พร้อมให้บริการ
Radio programming : tactics and strategy / Norberg, Eric G. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5096 พร้อมให้บริการ
Studying radio / Barnard, Stephen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8699.G7 B37 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544