หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 338

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 338
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อารดา ครุจิต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิวาทะโลกานุวัตร / เกษียร เตชะพีระ. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HM101 .ก75 พร้อมให้บริการ
ฐานันดรที่สี่จากระบบโลกถึงรัฐไทย = The Fourth estate : from the world system to the Thai state / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P92.ท9 บ65 2552 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรม : สื่อสารเพื่อสานสร้าง / สื่อสารเพื่อสานสร้าง / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .ว63 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
คลื่นลูกที่สาม = The third wave / The third wave / ทอฟฟเลอร์, อัลวิน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HN17.5 .ท5 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
Mass media and society / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .M375 2005 พร้อมให้บริการ
วิกฤติสื่อมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .ว62 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม = Communication and cultural domintion / Communication and cultural domintion / ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .ช64 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ท้องถิ่นนิยม = Localism / Localism / พัฒนา กิติอาษา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT395.ท9 พ633 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.6 .ก623 ฉ. 6 ยืมออก 05/02/2022
โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / วิภา อุตมฉันท์ Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ว646 ฉ. 3 Withdrawn
สื่อส่องวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ก613 ฉ.6 Withdrawn
เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ก613 2545 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ. กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1937 .ก62 ฉ.6 ยืมออก 13/02/2022
ท้องถิ่นนิยม = Localism : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด / Localism : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด / พัฒนา กิติอาษา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT395.ท9 พ633 ฉ. 5 ยืมออก 01/02/2022
วิกฤติมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ / ธีรยุทธ บุญมี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.565 .ธ65 ฉ.2 Withdrawn
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร = Communication theories and behavior. Communication theories and behavior. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ท45 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
คลื่นลูกที่สาม / ทอฟฟเลอร์, อัลวิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN17.5 .ท5 2533 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544