หนังสือสำรองของวส 340

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 340
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประภากร นนทลักษณ์
    • พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Shelving Cart
General Books TRAN HE 2014 629243 พร้อมให้บริการ
คนเขียนบท / ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .ท66 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
An introduction to television studies / Bignell, Jonathan. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .B54 2013 พร้อมให้บริการ
The television handbook / Orlebar, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .H65 2011 พร้อมให้บริการ
หลักพื้นฐานการผลิตรายการโทรทัศน์. ดวงทิพย์ วรพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.75 .ด45 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
Big TV. : ไพเราะ เลิศวิราม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.9 .พ947 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการโทรทัศน์สมัยใหม่สไตล์อเมริกัน = สหศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .ส55 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 659097 พร้อมให้บริการ
From concept to screen : Benedetti, Robert L., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 B35 พร้อมให้บริการ
Production design for television / Byrne, Terry. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4939 ยืมออก 18/05/2023
Video field production and editing / Compesi, Ronald J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/88353 2003 ยืมออก 18/05/2023
Small format television production / Compesi, Ronald J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7780 1990 ยืมออก 18/05/2023
Basic studio directing / Fairweather, Rod. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5055 ยืมออก 18/05/2023
Lighting for Video / Millerson, Gerald. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6687 1991 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455