หนังสือสำรองของวส 351

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 351
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ญาณิศา บุญประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Event management : McCartney, Glenn. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books GT3406.A8 M35 2010 พร้อมให้บริการ
The new rules of marketing & PR : Scott, David Meerman. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2013 633151 พร้อมให้บริการ
Strategic planning for public relations / Smith, Ronald D., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .S65 2009 ยืมออก 27/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455