หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 356

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 356
  3. Instructors:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Creative strategy in advertising / Drewniany, Bonnie L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .J44 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305