หนังสือสำรองของวส 357

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 2. รหัสรายวิชา: วส 357
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ(อาจารย์)
  • รุจน์ โกมลบุตร
  • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
  • นิธิดา แสงสิงแก้ว
  • สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล (อาจารย์)
  • อารดา ครุจิต
  • กุลนารี เสือโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทำข่าวอย่างไร? ไม่ให้ละเมิด "สิทธิเด็ก" / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.ด7 ท626 2550 พร้อมให้บริการ
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง : มิลินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV800.ท92 ม646 2555 พร้อมให้บริการ
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง : มิลินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV800.ท92 ม646 2556 พร้อมให้บริการ
เรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในหนังสือพิมพ์ไทย : รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ร72 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
กรุงเทพมหานคร : สมพงษ์ จิตระดับ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .ส432 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ792.ท9 อ44 พร้อมให้บริการ
หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306.2 .ห46 2558 พร้อมให้บริการ
Television and child development / Van Evra, Judith Page. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HQ784.T4 V333 2004 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455