หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 360

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 360
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The copywriter's toolkit : the complete guide to strategic advertising copy / Berman, Margo, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .B44 2012 พร้อมให้บริการ
The Adweek copywriting handbook : the ultimate guide to writing powerful advertising and marketing copy from one of America's top copywriters / Sugarman, Joseph, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .S878 พร้อมให้บริการ
Hey whipple squeeze this! : a classic guide to creating great ads / Sullivan, Luke. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .S88 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544