หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 360

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 360
  4. Instructors:
    • มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The copywriter's toolkit : Berman, Margo, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .B44 2012 พร้อมให้บริการ
The Adweek copywriting handbook : Sugarman, Joseph, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .S878 พร้อมให้บริการ
Hey whipple squeeze this! : Sullivan, Luke. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .S88 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305