หนังสือสำรองของวส 364

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 364
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
Introduction to marketing communication : Burnett, John J., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B87 พร้อมให้บริการ
Integrated marketing communications / Pickton, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .P53 2005 พร้อมให้บริการ
Advertising and promotion : Belch, George E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 635883 พร้อมให้บริการ
Effective marketing communications : Anderson, Alan H., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .A47 พร้อมให้บริการ
Strategic integrated marketing communications / Percy, Larry. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 633140 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารการตลาด = Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 661294 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารการตลาด = Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 661298 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455