หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 364

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 364
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
Introduction to marketing communication : an integrated approach / an integrated approach / Burnett, John J., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B87 พร้อมให้บริการ
Integrated marketing communications / Pickton, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .P53 2005 พร้อมให้บริการ
Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / Belch, George E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5823 .B4 2012 พร้อมให้บริการ
Effective marketing communications : a skill and activity-based approach / Anderson, Alan H., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .A47 พร้อมให้บริการ
Strategic integrated marketing communications / Percy, Larry. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .P47 2014 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารการตลาด = Marketing communication. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .ก64372 2557 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารการตลาด = Marketing communication. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .ก64373 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544