หนังสือสำรองของวส 366

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 366
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การออกแบบสิ่งพิมพ์ = อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z246 .อ64 ฉ. 5 ยืมออก 22/02/2019
Brand voice / ดลชัย บุณยะรัตเวช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ด52 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การออกแบบและผลิตงานโฆษณา = สกนธ์ ภู่งามดี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .ส233 ฉ. 3 ยืมออก 05/03/2019
@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of design / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ART NC 2011 621664 ยืมออก 07/03/2019
@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of design / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC703 .ศ623 2553 ยืมออก 17/12/2015
Basic graphic design / Smith, Robert Charles, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6970 1993 ยืมออก 18/05/2023
Be graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC1001 .ส94 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455