หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 367

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 367
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior analysis : เอกสารการสอนชุดวิชา. Consumer behavior analysis : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .ก674 2558 ล. 1 พร้อมให้บริการ หนังสือเปียกน้ำก่อนยืม 27/08/60( สุทัศน์)
แรงจูงใจกับการโฆษณา = Motivation and advertising / Motivation and advertising / พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5822 .พ43 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
Consumer behavior : buying, having, and being / buying, having, and being / Solomon, Michael R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32.S65 2013 ยืมออก 26/02/2022
Consumer behaviour : a European outlook / a European outlook / Schiffman, Leon G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.33.E9 S354 ยืมออก 23/02/2022
Consumer behavior / Schiffman, Leon G. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.3 .S29 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ
Consumer behaviour / Evans, Martin Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.32 .E88 2009 พร้อมให้บริการ
Consumer behavior / Mowen, John C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.3 .M65 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544