หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 371

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 371
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Film production management : how to budget, organize, and successfully shoot your film / Cleve, Bastian. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 C54 2018 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT3173.ก312551ก4 2553 Lost
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 (ตั้งแต่ปี 2550 - ถึงปี 2555) / พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 (ตั้งแต่ปี 2550 - ถึงปี 2555) / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 638594 Withdrawn
Filmmakers and financing : business plans for independents / Levison, Louise. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 L48 2013 ยืมออก 31/08/2022
Making money in film and video : a freelancer's handbook / Da Silva, Raul. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5638 1992 พร้อมให้บริการ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 ค943 ล. 1 ยืมออก 31/01/2017

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544