หนังสือสำรองของวส 400

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 400
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา(อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2019
Communication technology update and fundamentals / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books ENGIN TK 2014 655420 พร้อมให้บริการ
Revolutions in communication : Kovarik, Bill. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .K68 2011 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455