หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 407

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 407
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 พร้อมให้บริการ
Management of electronic and digital media / Albarran, Alan B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 A4 2017 ยืมออก 31/08/2022
Human resource management / Dessler, Gary, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2013 622519 พร้อมให้บริการ
Media programming : strategies and practices / strategies and practices / Eastman, Susan Tyler. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN1992.55 .E18 2013 พร้อมให้บริการ
Marketing management strategies / Ferrell, O. C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .M32567 2011 พร้อมให้บริการ
Organizations : behavior, structure, processes / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM131 .G52 2012 พร้อมให้บริการ
Marketing strategy : a decision-focused approach / a decision-focused approach / Walker, Orville C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .W35 2014 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91 .ส697 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / an integrated marketing communications perspective / Belch, George E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .B4 2015 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
หลักการตลาด / อาร์มสตรอง, แกรี่. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415 .อ636 2555 ยืมออก 14/02/2022
การบริหารและพฤติกรรมองค์การ = Management and organizational behavior / Management and organizational behavior / สมยศ นาวีการ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD37 .ส3724 2549 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / เบลช์, จอร์จ อี. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .บ842 ฉ. 7 ยืมออก 02/02/2022
กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / เดสส์เลอร์, แกรี, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 609330 ยืมออก 31/01/2022
Fundamentals of human resource management / Dessler, Gary, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549 .D3988 2016 พร้อมให้บริการ
Organizational behavior and management / Ivancevich, John M. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD58.7 .I847 2014 พร้อมให้บริการ
พฤติกรรมองค์การและการจัดการ / อีเวนเซอร์วิช, จอห์น เอ็ม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58.7 .อ673 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544