หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 410

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 2. รหัสรายวิชา: วส 410
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • แก้วกาญจน์ จูเจริญ
  • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
  • รุจน์ โกมลบุตร
  • นิธิดา แสงสิงแก้ว
  • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ข่าวเจาะ เจาะข่าว หนังสือพิมพ์ไทย : สุดยอดข่าว พูลิตเซอร์ สมหมาย ปาริจฉัตต์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส435 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
นักหนังสือพิมพ์ / สุภา ศิริมานนท์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731.ส7 2536 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
ข่าวสืบสวน : พลังอำนาจของข่าวสาร พลังปัญญาของสังคม / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ข66 พร้อมให้บริการ
คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ค745 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
หลังไมค์ บีบีซี : 64 ปี บีบีซี ภาคภาษาไทย กับทีมงานชุดสุดท้ายก่อนอำลา ประสบการณ์จริงจากกระบวนการทำข่าวในองค์กรข่าวที่ดีที่สุดของโลก / 64 ปี บีบีซี ภาคภาษาไทย กับทีมงานชุดสุดท้ายก่อนอำลา ประสบการณ์จริงจากกระบวนการทำข่าวในองค์กรข่าวที่ดีที่สุดของโลก / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.ว65 ห46 พร้อมให้บริการ
ซองขาวหนังสือพิมพ์ / บุญเลิศ คชายุทธเดช. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4748 .บ72 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
สนามข่าวสีแดง : เรียนรู้โต๊ะข่าวภาคใต้ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ส35 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
นักสัมภาษณ์-- มืออาชีพ / มนทิรา จูฑะพุทธิ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P40.5.ส6 ม336 พร้อมให้บริการ
นักข่าวสายโจร / สุทิน วรรณบวร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ส7362 2556 พร้อมให้บริการ
จริยธรรมของหนังสือพิมพ์. สุภา ศิริมานนท์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4756 .ส73 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ทำข่าวอย่างไร? ไม่ให้ละเมิด "สิทธิเด็ก" / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.ด7 ท626 2550 พร้อมให้บริการ
ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ / สุวัฒน์ ทองธนากุล, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ก395 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ข่าวที่ไม่เป็นข่าว / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ข65 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
3 ทศวรรษเนชั่น : จากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ธ346 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ทักษิณกับพวก / ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745.ก55ฉ5 ป423 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การนำเสนอเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชนเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2547 รั่ว / รุจน์ โกมลบุตร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4749 .ร723 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books COMMD PN 2013 625403 Withdraw Processing
ผิดจากนี้ไม่ใช่ "เรา" / สุทธิชัย หยุ่น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ส726 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
แนวปฏิบัติและกรอบจรรยาบรรณของบีบีซี = Editorial guidelines the BBC's values and standards / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4756 .น853 พร้อมให้บริการ
บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ / สมบูรณ์ วรพงษ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ส4 2534 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
The newspaper designer's handbook / Harrower, Tim. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z253.5 .H37 2013 พร้อมให้บริการ
News and news sources : a critical introduction / Manning, Paul. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .M36 พร้อมให้บริการ
Newswriter's handbook : an introduction to journalism / Stein, Meyer L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4797 .S697 2006 พร้อมให้บริการ
Newspaper journalism : a practical introduction / Pape, Susan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4775 .P37 C. 2 พร้อมให้บริการ
News as entertainment : the rise of global infotainment / Thussu, Daya Kishan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.T4 T48 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544