หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 416

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 416
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Strategic management in the media : theory to practice / Kung, Lucy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 K864 2017 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานสื่อหนังสือพิมพ์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4775 .ส74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หนังสือและการพิมพ์ / วัลลภ สวัสดิวัลลภ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116 .ว6 2532 พร้อมให้บริการ
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ = Media production for public relations : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1221 .ก56 2555 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานหนังสือพิมพ์ = Newspaper administration / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4775 .ส68 ล.1 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
ละครกับฉาก. ลาวัณย์ โชตามระ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4209.ล6 ล6 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
นิตยสาร. ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4832 .ด43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91 .ส697 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
โครงการหลักและแนวทางการบริหารสื่อสาร : มิติทั้งสามในด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสารและการบริหารงานสื่อสารมวลชน : ระยะที่ 3 การบริหารงานนิตยสาร / มิติทั้งสามในด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสารและการบริหารงานสื่อสารมวลชน : ระยะที่ 3 การบริหารงานนิตยสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4778 .ส7363 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานหนังสือพิมพ์ / สิริทิพย์ ขันสุวรรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4775 .ส64 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Fundamental of printed matters / Fundamental of printed matters / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z116 .ส74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531) / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4836 .อ74 ยืมออก 31/08/2022
Managing media companies : harnessing creative value / Aris, Annet. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 A75 พร้อมให้บริการ
Strategic newspaper management / Fink, Conrad C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4734 .F5 1996 ยืมออก 31/08/2022
Newspaper organization and management / Williams, Herbert Lee. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4734 .W5 พร้อมให้บริการ
The practice of newspaper management / Rankin, William Parkman. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6226 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544