หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 416

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 416
  3. Instructors:
    • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Strategic management in the media : Kung, Lucy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 K864 2017 ยืมออก 31/08/2019
การบริหารงานสื่อหนังสือพิมพ์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4775 .ส74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สถานภาพและข้อมูลจำเพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล : พจนา ธูปแก้ว, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5449.ท93ก4 พ236 พร้อมให้บริการ
หนังสือและการพิมพ์ / วัลลภ สวัสดิวัลลภ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116 .ว6 2532 ยืมออก 22/02/2019
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2012 661924 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานหนังสือพิมพ์ = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4775 .ส68 ล.1 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
ละครกับฉาก. ลาวัณย์ โชตามระ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4209.ล6 ล6 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
การจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ = ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ด437 ฉ. 3 Withdraw Processing
นิตยสาร. ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4832 .ด43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91 .ส697 ฉ. 4 ยืมออก 27/02/2019
โครงการหลักและแนวทางการบริหารสื่อสาร : สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4778 .ส7363 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานหนังสือพิมพ์ / สิริทิพย์ ขันสุวรรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4775 .ส64 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z116 .ส74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย. อำไพ จันทร์จิระ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z186.ท9 อ6 ฉ. 1 Withdraw Processing
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 1 Withdraw Processing
100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531) / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4836 .อ74 ยืมออก 22/02/2019
Managing media companies : Aris, Annet. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 A75 ยืมออก 31/08/2019
Strategic newspaper management / Fink, Conrad C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4734 .F5 1996 ยืมออก 31/08/2019
Newspaper organization and management / Williams, Herbert Lee. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4734 .W5 พร้อมให้บริการ
The practice of newspaper management / Rankin, William Parkman. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6226 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305