หนังสือสำรองของวส 417

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 417
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The future of the book in the digital age / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z278 .F888 พร้อมให้บริการ
Digitize this book! : Hall, Gary, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books Z286.O63 H35 พร้อมให้บริการ
100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531) / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4836 .อ74 ยืมออก 04/03/2019
Magazine production / Whittaker, Jason, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z286.P4 W46 พร้อมให้บริการ
Magazine journalism / Holmes, Tim, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4832 .H65 2012 พร้อมให้บริการ
Magazine editing : Morrish, John, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4778 .M67 2012 พร้อมให้บริการ
The modern magazine : Leslie, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PUB Z 2013 635486 ยืมออก 04/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455