หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 419

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 419
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุจน์ โกมลบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง : ประสบการณ์ 'คบเด็ก (เป็น) สร้างบ้าน (ได้)' ของ 'ป้ามล' (ทิชา ณ นคร) / มิลินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV800.ท92 ม646 2556 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 28/05/63
ผิดจากนี้ไม่ใช่ "เรา" / สุทธิชัย หยุ่น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ส726 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
แนวปฏิบัติและกรอบจรรยาบรรณของบีบีซี = Editorial guidelines the BBC's values and standards / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4756 .น853 พร้อมให้บริการ
การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี : รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.5.ส3 ก628 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
โครงการวิจัยเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : ศึกษาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ค94 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พ.ศ. 2548-2549 / เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 จ733 พร้อมให้บริการ
บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ = Roles and existence of community newspapers in the current globalization period : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Roles and existence of community newspapers in the current globalization period : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ฐิติ วิทยสรณะ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ฐ636 ยืมออก 12/02/2022
ต้นกล้าพลเมือง-- บนเส้นทางสู่สงขลาประชาคม / พรรณิภา โสตถิพันธุ์. พรรณิภา โสตถิพันธุ์. Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Documents DOC .พ438ต32 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ = Factors affecting the development of being civic journalism of Focuspaktai Newspaper / เมธาวี แก้วสนิท, Thesis Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
Theses PN4784.ท4 ม736 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การบริหารหนังสือพิมพ์ "ลานนาโพสต์" : ข้อเสนอต่อการปฏิรูปหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น / รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ร718 2554 พร้อมให้บริการ
สถานการณ์ในทางวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง / รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ร72 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ทำข่าวอย่างไร? ไม่ให้ละเมิด "สิทธิเด็ก" / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ด7 ท626 2550 พร้อมให้บริการ
ข่าวสืบสวน : พลังอำนาจของข่าวสาร พลังปัญญาของสังคม / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ข66 พร้อมให้บริการ
คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ค745 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง : กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.ป4 ค74 2556 พร้อมให้บริการ
หลังไมค์ บีบีซี : 64 ปี บีบีซี ภาคภาษาไทย กับทีมงานชุดสุดท้ายก่อนอำลา ประสบการณ์จริงจากกระบวนการทำข่าวในองค์กรข่าวที่ดีที่สุดของโลก / 64 ปี บีบีซี ภาคภาษาไทย กับทีมงานชุดสุดท้ายก่อนอำลา ประสบการณ์จริงจากกระบวนการทำข่าวในองค์กรข่าวที่ดีที่สุดของโลก / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ว65 ห46 พร้อมให้บริการ
ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ / สุวัฒน์ ทองธนากุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ก395 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงพหุภาคี / เอนก นาคะบุตร. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC .อ727อ22 Damaged
ชีวิตลิขิตโลก : โจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ผู้ยิ่งใหญ่ / โนเบิล, ไอริส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4874.พ7 น94 2547 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544