หนังสือสำรองของวส 419

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 419
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุจน์ โกมลบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การรายงานข่าวชั้นสูง = พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง : มิลินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV800.ท92 ม646 2556 พร้อมให้บริการ
ผิดจากนี้ไม่ใช่ "เรา" / สุทธิชัย หยุ่น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ส726 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
แนวปฏิบัติและกรอบจรรยาบรรณของบีบีซี = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4756 .น853 พร้อมให้บริการ
บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = กนกพร วงศ์น่าน, Thesis Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Theses Stacks
Theses PN4784.ท4 ก323 ฉ. 3 Withdrawn
การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี : กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.5.ส3 ก628 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
โครงการวิจัยเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ค94 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พ.ศ. 2548-2549 / เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 จ733 พร้อมให้บริการ
บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ = ฐิติ วิทยสรณะ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ฐ636 ยืมออก 31/08/2019
การวิเคราะห์เนื้อหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น / พิสิฐ ประเสริฐศรี, Thesis Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Theses Stacks
Theses P96.ข62ท9 พ656 2554 Withdrawn
ต้นกล้าพลเมือง-- บนเส้นทางสู่สงขลาประชาคม / พรรณิภา โสตถิพันธุ์. Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Documents DOC .พ438ต32 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ = เมธาวี แก้วสนิท, Thesis Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
Theses PN4784.ท4 ม736 ฉ. 5 ยืมออก 31/08/2019
การบริหารหนังสือพิมพ์ "ลานนาโพสต์" : รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ร718 2554 พร้อมให้บริการ
สถานการณ์ในทางวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง / รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ท4 ร72 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books COMMD PN 2013 625403 พร้อมให้บริการ
ทำข่าวอย่างไร? ไม่ให้ละเมิด "สิทธิเด็ก" / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ด7 ท626 2550 พร้อมให้บริการ
ข่าวสืบสวน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ข66 พร้อมให้บริการ
ข่าวที่ไม่เป็นข่าว / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ข65 ฉ. 3 Withdraw Processing
คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ค745 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 615154 พร้อมให้บริการ
หลังไมค์ บีบีซี : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ว65 ห46 พร้อมให้บริการ
สนามข่าวสีแดง : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ส35 ฉ. 2 Withdraw Processing
ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ / สุวัฒน์ ทองธนากุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ก395 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงพหุภาคี / เอนก นาคะบุตร. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC .อ727อ22 Damaged
ชีวิตลิขิตโลก : โนเบิล, ไอริส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4874.พ7 น94 2547 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455