หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 350

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PO 350
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วสันต์ เหลืองประภัสร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย / เอกวิทย์ มณีธร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1746.ฮ1 อ735 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ = Introduction to modern public management / Introduction to modern public management / ทศพร ศิริสัมพันธ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF1358 .ท53 2549 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544