หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 428

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 428
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / วิภา อุตมฉันท์ Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ว646 ฉ. 3 Withdrawn
การสื่อสารมวลชนโลก = Global communication / Global communication / ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .ด47 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน / นพดล อินนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P92.ท9 น33 พร้อมให้บริการ
ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ / รจิตลักขณ์ แสงอุไร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ร2 2546 พร้อมให้บริการ
Comparing media systems : three models of media and politics / three models of media and politics / Hallin, Daniel C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.8 .H35 พร้อมให้บริการ
Four theories of the press; the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do Siebert, Fred Seaton, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4731 .S5 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544