หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 428

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 428
  3. Instructors:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา(อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
โลกของการกระจายเสียง : วิภา อุตมฉันท์ Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ว646 ฉ. 3 Withdraw Processing
การสื่อสารมวลชนโลก = ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .ด47 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน / นพดล อินนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P92.ท9 น33 พร้อมให้บริการ
ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ / รจิตลักขณ์ แสงอุไร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ร2 2546 พร้อมให้บริการ
Comparing media systems : Hallin, Daniel C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.8 .H35 พร้อมให้บริการ
Four theories of the press; Siebert, Fred Seaton, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4731 .S5 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305