หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 430

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 430
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมสุข หินวิมาน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชีวิตข้างถนน : การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผู้ชมโทรทัศน์ ยามค่ำคืน บนถนนสายหนึ่ง ในเมืองเชียงใหม่ / การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผู้ชมโทรทัศน์ ยามค่ำคืน บนถนนสายหนึ่ง ในเมืองเชียงใหม่ / วสันต์ ปัญญาแก้ว. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.66.ท9 ว4613 ฉ. 3 Withdraw Processing
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.6 .ก623 ฉ. 6 ยืมออก 05/02/2022
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books COMMD P 2015 656849 Withdrawn
เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน / กนกศักดิ์ แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.ศ72ท9 ก32 ฉ. 5 Withdrawn
ความเรียงว่าด้วยสตรีกับสื่อมวลชน / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.5.ส3 ก624 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / แนวคิดและเทคนิค / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
General Books P93 .ก623 2552 พร้อมให้บริการ
อ่านทีวี : การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.6 .ส452 2558 Lost
บทบาทของรัฐในทางด้านสื่อสารมวลชน : ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับใหม่ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.9.ท9 บ33 ฉ. 5 Withdrawn
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction HE8689.9.ท9 อ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544