หนังสือสำรองของวส 430

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 430
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมสุข หินวิมาน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชีวิตข้างถนน : วสันต์ ปัญญาแก้ว. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.66.ท9 ว4613 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 ยืมออก 08/03/2019
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.6 .ก623 ฉ. 6 ยืมออก 31/08/2019
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books COMMD P 2015 656849 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน / กนกศักดิ์ แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.ศ72ท9 ก32 ฉ. 5 Withdraw Processing
ความเรียงว่าด้วยสตรีกับสื่อมวลชน / กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.5.ส3 ก624 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์สื่อ : กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD P 2009 623555 ยืมออก 28/02/2019
อ่านทีวี : สมสุข หินวิมาน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.6 .ส452 2558 ยืมออก 22/02/2019
บทบาทของรัฐในทางด้านสื่อสารมวลชน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.9.ท9 บ33 ฉ. 5 Withdraw Processing
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction HE8689.9.ท9 อ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455