หนังสือสำรองของวส 436

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 436
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern radio production : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .O3 2010 พร้อมให้บริการ
Radio production / McLeish, Robert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.75 .M315 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ
Interviewing for radio / Beaman, Jim, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.8.I57 B43 2011 พร้อมให้บริการ
The radio handbook / Fleming, Carole, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.55 .W56 2002 พร้อมให้บริการ
More than a music box : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.5 .M67 พร้อมให้บริการ
Keith's radio station : Hendricks, John Allen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2015 635900 พร้อมให้บริการ
Radio programming : Norberg, Eric G. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5096 ยืมออก 18/05/2023
Studying radio / Barnard, Stephen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8699.G7 B37 พร้อมให้บริการ
ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
General Books COMMD PN 2014 629887 พร้อมให้บริการ
คู่มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. จุมพล รอดคำดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.77.ก1 จ7 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา / จุมพล รอดคำดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.พ6 จ74 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุศึกษาและวิทยุโรงเรียน / บุญเกื้อ ควรหาเวช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.75 .บ74 2542 ฉ. 5 Withdraw Processing
แบบแผนการเปิดรับฟังวิทยุในรถยนต์ส่วนบุคคลของคนกรุงเทพมหานคร / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8697.25.ท9 ภ633 2553 Withdraw Processing
เรดิโอ 2000 / วรพล พรหมิกบุตร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.3.ท9 ว45 ฉ. 4 Withdraw Processing
การจัดรายการเพลง. วันชัย ธนะวังน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books PN1991.77.ก1 ว6 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 661674 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 661678 พร้อมให้บริการ
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 661680 พร้อมให้บริการ
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 661685 พร้อมให้บริการ
Radio / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.5 .R33 V. 2 พร้อมให้บริการ
Radio journalism / Starkey, Guy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction PN4784.R2 S73 พร้อมให้บริการ
The Concise encyclopedia of American radio / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books TK6544 .C663 2010 พร้อมให้บริการ
Media studies / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M37828 V. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455