หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 436

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 436
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern radio production : production, programming, and performance / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .O3 2010 พร้อมให้บริการ
Radio production / McLeish, Robert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.75 .M315 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ
Interviewing for radio / Beaman, Jim, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.8.I57 B43 2011 พร้อมให้บริการ
The radio handbook / Fleming, Carole, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.55 .W56 2002 พร้อมให้บริการ
More than a music box : radio cultures and communities in a multi-media world / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.5 .M67 พร้อมให้บริการ
Keith's radio station : broadcast, internet, and satellite / Hendricks, John Allen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8698 .H46 2015 พร้อมให้บริการ
Radio programming : tactics and strategy / Norberg, Eric G. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5096 พร้อมให้บริการ
Studying radio / Barnard, Stephen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8699.G7 B37 พร้อมให้บริการ
ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books PN4784.ท9 ภ625 2557 พร้อมให้บริการ
คู่มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. จุมพล รอดคำดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.77.ก1 จ7 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา / จุมพล รอดคำดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.พ6 จ74 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุศึกษาและวิทยุโรงเรียน / บุญเกื้อ ควรหาเวช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.75 .บ74 2542 ฉ. 5 Withdrawn
แบบแผนการเปิดรับฟังวิทยุในรถยนต์ส่วนบุคคลของคนกรุงเทพมหานคร / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8697.25.ท9 ภ633 2553 Withdrawn
เรดิโอ 2000 / วรพล พรหมิกบุตร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.3.ท9 ว45 ฉ. 4 Withdrawn
การจัดรายการเพลง. วันชัย ธนะวังน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books PN1991.77.ก1 ว6 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = Radio production for complex format program. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .พ636 2558 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = Radio production for complex format program. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .พ636 2558 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production for simple format program. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .ก557 2556 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production for simple format program. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .ก557 2556 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Radio journalism / Starkey, Guy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction PN4784.R2 S73 พร้อมให้บริการ
The Concise encyclopedia of American radio / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books TK6544 .C663 2010 พร้อมให้บริการ
Media studies / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M37828 V. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544