หนังสือสำรองของวส 438

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 438
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อารดา ครุจิต
    • กุลนารี เสือโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 ยืมออก 09/03/2019
หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306.2 .ห46 2558 พร้อมให้บริการ
ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยิน = วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses PL4182 .ว645 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455