หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 438

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 438
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อารดา ครุจิต
    • กุลนารี เสือโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ = Audio description / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306.2 .ห46 2558 พร้อมให้บริการ
ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยิน = Lexical-semantic system in the Thai language used by the visually impaired and auditorily impaired / วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses PL4182 .ว645 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544