หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส456

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 456
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
This is PR : the realities of public relations / Newsom, Doug. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .N415 2010 พร้อมให้บริการ
พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ = The power of public relations / The power of public relations / รุ่งนภา พิตรปรีชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59 .ร723 2556 พร้อมให้บริการ
การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ = Public relations planning and campaign / Public relations planning and campaign / วิมลพรรณ อาภาเวท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .ว634 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
Rethinking public relations : PR propaganda and democracy / Moloney, Kevin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59 .M65 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544