หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ รบ.651

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  3. รหัสรายวิชา: รบ.651
  4. Instructors:
    • สุนิสา ช่อแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Human resource management / Dessler, Gary, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2013 622519 พร้อมให้บริการ
การบริหารคนกับองค์กร = ชัชวลิต สรวารี. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD58.7 .ช615 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรบุคคล = ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5549 .ณ62 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิชาชีพนิยมของระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : วิวัฒนาการและผลกระทบต่อสังคมไทย = ติน ปรัชญพฤทธิ์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1746.ฮ1 ต64 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ = ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ด463 2554 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : ศุภชัย ยาวะประภาษ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ = สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1358 .ส635 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
คำบริหารคน / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD4904.7 .ค634 2550 พร้อมให้บริการ
Public personnel management : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK765 .P83 2002 พร้อมให้บริการ
Personnel management in Government : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JK765 .S5 2001 พร้อมให้บริการ
Public personnel administration / Sylvia, Ronald D., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JK765 .S93 2002 พร้อมให้บริการ
การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า = นิสดารก์ เวชยานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD4904.7 .น652 2559 พร้อมให้บริการ
สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ = พยัต วุฒิรงค์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 604694 ยืมออก 25/02/2019
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5549 .ศ637 2556 พร้อมให้บริการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5549 .ก6427 2559 พร้อมให้บริการ
การบริหารคนเก่ง : สุนิสา ช่อแก้ว. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF5549.15 .ส73 2559ก พร้อมให้บริการ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF5549 .อ58564 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305