หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรบ.651

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  3. รหัสรายวิชา: รบ.651
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุนิสา ช่อแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Human resource management / Dessler, Gary, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2013 622519 พร้อมให้บริการ
การบริหารคนกับองค์กร = Managing organizational people : รวมประเด็นร้อนในมุมมองของที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / ชัชวลิต สรวารี. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD58.7 .ช615 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรบุคคล = Human resource management / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5549 .ณ62 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิชาชีพนิยมของระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : วิวัฒนาการและผลกระทบต่อสังคมไทย = Public service professionalism during the reign of King Rama V : evolution and its ramifications upon Thai society / ติน ปรัชญพฤทธิ์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1746.ฮ1 ต64 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ = Harvard business review on knowledge management / Harvard business review on knowledge management / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ด463 2554 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย ยาวะประภาษ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ = [Principle of public administration] : แนวคิดและทฤษฎี / [Principle of public administration] : แนวคิดและทฤษฎี / สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1358 .ส635 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
คำบริหารคน / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD4904.7 .ค634 2550 พร้อมให้บริการ
Public personnel management : current concerns, future challenges / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK765 .P83 2002 พร้อมให้บริการ
Personnel management in Government : politics and process / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JK765 .S5 2001 พร้อมให้บริการ
การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า = Strategic human capital management / Strategic human capital management / นิสดารก์ เวชยานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD4904.7 .น652 2559 ยืมออก 09/02/2022
สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ = Ultimate human resource management in the new era / Ultimate human resource management in the new era / พยัต วุฒิรงค์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549 .พ433 2555 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development / Human resource development / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5549 .ศ637 2556 ยืมออก 11/02/2022
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า = HR in the next decade / HR in the next decade / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5549 .ก6427 2559 พร้อมให้บริการ
การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย = Talent management : global concepts and experiences from Thai public sector : รายงานการวิจัย / แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย = Talent management : global concepts and experiences from Thai public sector : รายงานการวิจัย / สุนิสา ช่อแก้ว. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF5549.15 .ส73 2559ก พร้อมให้บริการ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Strategic human resource development / Strategic human resource development / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF5549 .อ58564 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544