หนังสือสำรองของPO 374

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 374
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
China's struggle for status : Deng, Yong, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS779.27 .D464 ยืมออก 23/02/2019
China's foreign policy / Harris, Stuart, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HIST DS 2014 630996 ยืมออก 28/02/2019
Charm offensive : Kurlantzick, Joshua, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS779.47 .K87 ยืมออก 31/08/2019
The Making of Chinese foreign and security policy in the era of reform, 1978-2000 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS779.27 .M35 ยืมออก 09/03/2019
Power shift : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS33.4.C6 C66 พร้อมให้บริการ
China goes global : Shambaugh, David L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1604 .S48 2013 ยืมออก 23/02/2019
Foreign relations of the PRC : Sutter, Robert G., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HIST DS 2013 662463 พร้อมให้บริการ
China and the new international order / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1734 .C45 พร้อมให้บริการ
China's foreign political and economic relations : Heilmann, Sebastian. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2014 627305 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455