หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของร 421

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 421
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สร้อยตระกูล อรรถมานะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ = Concepts theories and principles of public administration / Concepts theories and principles of public administration / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF1358 .น845 ล. 1 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544