หนังสือสำรองของร 421

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 421
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สร้อยตระกูล อรรถมานะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ = Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF1358 .น845 ล. 1 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455