หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 241

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: PI 241
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัมพร ธำรงลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
An introduction to the policy process : theories, concepts, and models of public policy making / theories, concepts, and models of public policy making / Birkland, Thomas A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK468.P64 B57 2016 ยืมออก 31/05/2022
Public administration in East Asia : mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan / mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1499.A58 P83 2010 ยืมออก 31/05/2022
Public administration in Southeast Asia : Thailand, Philippines, Malaysia, Hong Kong and Macao / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ98.A58 P83 2011 พร้อมให้บริการ
Corruption and democracy in Thailand / Pasuk Phongpaichit. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
Reserve Books JQ1745.A55C6 P35 C. 2 ยืมออก 31/08/2022
Public administration : an action orientation / Denhardt, Robert B. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .D45 2009 พร้อมให้บริการ
The public administration theory primer / Frederickson, Horace George, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .F72 พร้อมให้บริการ
Public administration in the new century : a concise introduction / a concise introduction / Greene, Jeffrey D. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .G694 พร้อมให้บริการ
Public administration and public affairs / Henry, Nicholas, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .H48 2010 พร้อมให้บริการ
Public management and administration : an introduction / an introduction / Hughes, Owen E. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .H84 2012 พร้อมให้บริการ
The transformation of governance : public administration for twenty-first century America / Kettl, Donald F., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK421 .K48 พร้อมให้บริการ
The politics of the administrative process / Kettl, Donald F., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .F38 2009 พร้อมให้บริการ
Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector / how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector / Osborne and Ted Gaebler. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK469 .O83 พร้อมให้บริการ
The SAGE handbook of public administration / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JF 2014 628775 ยืมออก 31/08/2022
Handbook of public administration / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .H2983 พร้อมให้บริการ
Understanding governance : policy networks, governance, reflexivity and accountability / Rhodes, R. A. W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JN231 .R48 พร้อมให้บริการ
Public administration : understanding management, politics, and law in the public sector / Rosenbloom, David H. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .R625 2002 พร้อมให้บริการ
Introducing public administration / Shafritz, Jay M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .S46 2013 พร้อมให้บริการ
Human resource management : linking strategy to practice / Stewart, Greg L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5549 .S813 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544