หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 377

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 377
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Strategy in the contemporary world : an introduction to strategic studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books U162 .S84 2010 พร้อมให้บริการ
Man the state and war : theoretical analysis. theoretical analysis. Waltz, Kenneth Neal, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1308 .W3 C. 4 ยืมออก 31/08/2017
The Oxford handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .O94 พร้อมให้บริการ
War and the rise of the state : the military foundations of modern politics / the military foundations of modern politics / Porter, Bruce D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC328.6 .P67 ยืมออก 31/08/2022
Masters of war : classical strategic thought / classical strategic thought / Handel, Michael I. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books U27 .H36 1996 พร้อมให้บริการ
Theory of world security / Booth, Ken, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JZ5588 .B66 พร้อมให้บริการ
Fifty key thinkers in international relations / Griffiths, Martin, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .G75 2009 พร้อมให้บริการ
Civilizations and world order : geopolitics and cultural difference / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1308 .C58 2014 พร้อมให้บริการ
Neverending wars : the international community, weak states, and the perpetuation of civil war / Hironaka, Ann. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ6385 .H57 พร้อมให้บริการ
Security studies : an introduction / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5588 .S492 พร้อมให้บริการ หนังสือขาดกลางตั้งแต่ก่อนยืมออก 15 ม.ค. 61 รังสินี
Strategy in the contemporary world : an introduction to strategic studies / an introduction to strategic studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books U162 .S84 2016 พร้อมให้บริการ
Water, peace, and war : confronting the global water crisis / Chellaney, Brahma. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD1691 .C48 2015 พร้อมให้บริการ
Terrorism in perspective / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV6431 .T464 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544