หนังสือสำรองของPI 377

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 377
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Strategy in the contemporary world : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books U162 .S84 2010 ยืมออก 31/08/2019
Man the state and war : Waltz, Kenneth Neal, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1308 .W3 C. 4 ยืมออก 31/08/2017
The Oxford handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .O94 ยืมออก 31/08/2019
War and the rise of the state : Porter, Bruce D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC328.6 .P67 ยืมออก 08/03/2019
Masters of war : Handel, Michael I. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MIL U 1996 624919 พร้อมให้บริการ
Cybersecurity and cyberwar : Singer, P. W. Book Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
General Stacks
General Books QA76.9.A25 S563 2014 พร้อมให้บริการ
Theory of world security / Booth, Ken, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JZ5588 .B66 พร้อมให้บริการ
Fifty key thinkers in international relations / Griffiths, Martin, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .G75 2009 ยืมออก 31/08/2019
Civilizations and world order : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1308 .C58 2014 พร้อมให้บริการ
Neverending wars : Hironaka, Ann. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ6385 .H57 พร้อมให้บริการ
Security studies : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5588 .S492 พร้อมให้บริการ หนังสือขาดกลางตั้งแต่ก่อนยืมออก 15 ม.ค. 61 รังสินี
Strategy in the contemporary world : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books U162 .S84 2016 พร้อมให้บริการ
Water, peace, and war : Chellaney, Brahma. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD1691 .C48 2015 พร้อมให้บริการ
Terrorism in perspective / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV6431 .T464 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455