หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ 101

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 101
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิศร หมวกพิมาย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์ = Contemporary ASEAN : new frontier in the cyber age / ยุกติ มุกดาวิจิตร. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC 2013 620559 พร้อมให้บริการ
2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ = 1932 revolution and the aftermath / 1932 revolution and the aftermath / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS583.3 .ธ63 2543 ยืมออก 21/02/2022 มีให้บริการในรูปแบบ Ebook : http://www.openbase.in.th/files/tbpj002.pdf
วาทกรรมเสียดินแดน = Lost territory discourse / Lost territory discourse / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS582.4 .ธ64 2558 พร้อมให้บริการ
การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง (หลัง) ทักษิณ : รวมบทความว่าด้วยเรื่อง ชนชั้นนำ การเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพล คนเสื้อแดงและประชาธิปไตย 100 [เปอร์เซ็นต์] / รวมบทความว่าด้วยเรื่อง ชนชั้นนำ การเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพล คนเสื้อแดงและประชาธิปไตย 100 [เปอร์เซ็นต์] / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PLSC JQ 2012 617042 ยืมออก 21/02/2022
เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 / การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA35.5 .ก644 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC311 .อ83 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา / ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา / สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .ส4364 พร้อมให้บริการ
ตกน้ำไม่ไหล / สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .ส436 2550 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484 / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC497.ท9 ฉ55 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
ลูกจีนรักชาติ / เชาวน์ พงษ์พิชิต. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.จ6 ช775 2553 พร้อมให้บริการ
ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ = Geo-body and history / Geo-body and history / ธงชัย วินิจจะกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS563.7 .ธ226 2554 ยืมออก 31/08/2022
ข้อพิพาทพรมแดนกัมพูชา-ไทย ปัญหาชาตินิยมและอำนาจ : ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร (เสียงสะท้อนจากกัมพูชา) = Khmer-Thai border dispute : problems of nationalism and power Preah Vihear : case studies (a voice from Cambodia) / ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร (เสียงสะท้อนจากกัมพูชา) = Khmer-Thai border dispute : problems of nationalism and power Preah Vihear : case studies (a voice from Cambodia) / เปรม จาบ. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents 257/2556 พร้อมให้บริการ
สู่สังคมไทยเสมอหน้า / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ก8 ส76 2557 พร้อมให้บริการ
ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ก8 ม624 2557 พร้อมให้บริการ
สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน / ศักซาร์, มาร์ค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ฮ9ข6 ศ622 2557 ยืมออก 31/01/2022
Macrotrends : ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1359 .ส43 พร้อมให้บริการ
ถังความคิด : รวมบทสัมภาษณ์ว่าด้วยสังคมไทยกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรอบกึ่งศตวรรษ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ฮ9ข6 ถ62 2553 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544