หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 312

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 312
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ก73 2549 พร้อมให้บริการ
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 ยืมออก 11/02/2022
การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3062 .น635 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544