หนังสือสำรองของUP 312

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 312
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ก73 2549 ยืมออก 21/02/2019
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 พร้อมให้บริการ
Community planning : Kelly, Stephanie B., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .K45 พร้อมให้บริการ
การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 631240 พร้อมให้บริการ
A concise guide to community planning / Porterfield, Gerald A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .P67 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455