หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 342

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 342
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 ยืมออก 11/02/2022
การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง = Urban planning and transportation system development / Urban planning and transportation system development / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE305 .ภ656 2555 ยืมออก 10/02/2022
ระบบบำบัดน้ำเสีย : การเลือกใช้ การออกแบบ การควบคุม และการแก้ปัญหา = Wastewater treatment system : selection, design, operation and problem solving / สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD745 .ส63 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Infrastructure planning handbook : planning, engineering, and economics / Goodman, Alvin S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD160 .G66 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544