หนังสือสำรองของUP 342

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 342
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 พร้อมให้บริการ
การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง = ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE305 .ภ656 2555 พร้อมให้บริการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย : สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD745 .ส63 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Infrastructure planning handbook : Goodman, Alvin S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD160 .G66 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455