หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 351

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 351
  4. Instructors:
    • นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2016 ยืมออก 31/08/2019
Research design : Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2014 646223 ยืมออก 21/02/2019
Research design : Creswell, John W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2018 ยืมออก 25/02/2019
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส7 2550 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส675 2548 ฉ. 9 Withdraw Processing
หลักการวิจัยเบื้องต้น. นิภา ศรีไพโรจน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .น58 ฉ. 20 Withdraw Processing
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA32 .ก645 2560 พร้อมให้บริการ
สังคมศาสตร์วิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB2369 .ท8 2537 ฉ. 9 Withdraw Processing
Research design : Creswell, John W. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2009 พร้อมให้บริการ
Project research in information systems : Cornford, Tony. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books Z699.5.R47 C67 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ
A practical guide to research methods, Lang, Gerhard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q180.55.M4 L35 พร้อมให้บริการ
Basic research methods in social science / Simon, Julian Lincoln, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .S5 1985 พร้อมให้บริการ
A practical guide to behavioral research : Sommer, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF76.5 .S63 2002 C. 3 พร้อมให้บริการ
Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .H305 2010 พร้อมให้บริการ
Case study research : Yin, Robert K. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .Y53 2014 ยืมออก 31/08/2019
Case study research : Yin, Robert K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .Y53 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305