หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 351

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 351
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิจ ตันติศิรินทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2016 ยืมออก 31/08/2022
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .C74 2014a พร้อมให้บริการ
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2018 ยืมออก 10/02/2022
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = [Social science research methodology] / [Social science research methodology] / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส7 2550 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : (คู่มือนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ = [Multivariate techniques for social and behavioral science research : (handbook for researchers and graduate students) : principles, methods and applications] / (คู่มือนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ = [Multivariate techniques for social and behavioral science research : (handbook for researchers and graduate students) : principles, methods and applications] / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส675 2548 ฉ. 9 Withdrawn
หลักการวิจัยเบื้องต้น. นิภา ศรีไพโรจน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .น58 ฉ. 20 Withdrawn
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA32 .ก645 2560 พร้อมให้บริการ
สังคมศาสตร์วิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB2369 .ท8 2537 ฉ. 9 Withdrawn
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2009 พร้อมให้บริการ
Project research in information systems : a student's guide / Cornford, Tony. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books Z699.5.R47 C67 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ
A practical guide to research methods, Lang, Gerhard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q180.55.M4 L35 Withdraw Processing
Basic research methods in social science / Simon, Julian Lincoln, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .S5 1985 พร้อมให้บริการ
A practical guide to behavioral research : tools and techniques / Sommer, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF76.5 .S63 2002 C. 3 พร้อมให้บริการ
Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .H305 2010 พร้อมให้บริการ
Case study research : design and methods / design and methods / Yin, Robert K. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .Y53 2014 ยืมออก 16/02/2022
Case study research : design and methods / design and methods / Yin, Robert K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .Y53 2003 ยืมออก 08/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544