หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 414

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 414
  4. Instructors:
    • วิจิตรบุษบา มารมย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : กำธร กุลชล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9050 .ก63 ฉ. 5 ยืมออก 31/08/2019
Public places-urban spaces : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .P835 2010 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305