หนังสือสำรองของพย. 621

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 621
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ตำราศัลยศาสตร์คลินิก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .ต643 2553 ล. 1 ยืมออก 07/03/2019 WO100 .ต643 2553 ล. 1
คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 2nd edition / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.2 .ค748 2551 พร้อมให้บริการ WC503.2 .ค748 2551
ตำราอายุรศาสตร์ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ต644 ล. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .ต644
Alexander's nursing practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .N8776 2011 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .N8776 2011
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2012 631673 ยืมออก 31/08/2019 MED WB 2012 631673
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 2007 พร้อมให้บริการ WB890 .I574 2007
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 พร้อมให้บริการ WB890 .I574
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2018 ยืมออก 31/08/2019 WY150 .B786 2018
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2014 ยืมออก 31/08/2019 WY150 .B786 2014
Greenfield's surgery : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2017 พร้อมให้บริการ WO100 .S87 2017
Greenfield's surgery : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2011 ยืมออก 31/08/2019 WO100 .S87 2011
Greenfield's surgery : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2006 พร้อมให้บริการ WO100 .S87 2006
Medical-surgical nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2017 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .M4287 2017
Medical-surgical nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2014 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .M4287 2014
Medical-surgical nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 1 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .M4287 2011 V. 1
Medical-surgical nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 2 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .M4287 2011 V. 2
ยาและโรคติดเชื้อ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ย644 2550 พร้อมให้บริการ WC100 .ย644 2550
จิตวิญญาณ : ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 2552 พร้อมให้บริการ WY160 .ท653 2552
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก592 ล. 1 ยืมออก 05/03/2019 WY150 .ก592
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 ยืมออก 04/03/2019 WY152 .พ654 2555 ล. 2
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 ยืมออก 02/03/2019 WY152 .พ654 2550 ล. 2
Clinical practice guideline 2011. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ WB115 .ค463 2554 ล. 2
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2553 พร้อมให้บริการ KPT3105 .ม643 2553
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2555 ยืมออก 31/08/2019 KPT3105 .ม643 2555
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 พร้อมให้บริการ KPT3105 .ม643
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = เลวี, เจย์ เอ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.3 .ล756 2555 พร้อมให้บริการ WC503.3 .ล756 2555
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. วารุณี มีเจริญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ว586 2552 ล. 1 ยืมออก 31/08/2019 WB115 .ว586 2552 ล. 1
มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ก627 2553 พร้อมให้บริการ WC100 .ก627 2553
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 2014 พร้อมให้บริการ WO181 .C657 2014
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 พร้อมให้บริการ WO181 .C657

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455