หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.326

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.326
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว / งามชื่น คงเสรี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9066.ท92 ง64 พร้อมให้บริการ
ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 บ725 ฉ. 1 Withdraw Processing
ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อรอนงค์ นัยวิกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 อ453 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ข้าว : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง / เอี่ยม ทองดี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB191.ข6 อ84 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
Principles and practices of rice production. De Datta, Surajit K. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books SB191.R5 D36 พร้อมให้บริการ
ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 บ725 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ข้าว : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง / เอี่ยม ทองดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 อ84 ฉ.4 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544