หนังสือสำรองของทก.326

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.326
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว / งามชื่น คงเสรี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9066.ท92 ง64 พร้อมให้บริการ
ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 บ725 ฉ. 1 ยืมออก 06/03/2019
ข้าว : อรอนงค์ นัยวิกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 อ453 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ข้าว : เอี่ยม ทองดี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB191.ข6 อ84 ฉ.1 ยืมออก 15/02/2019
Principles and practices of rice production. De Datta, Surajit K. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books SB191.R5 D36 พร้อมให้บริการ
ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 บ725 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ข้าว : เอี่ยม ทองดี. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 อ84 ฉ.4 ยืมออก 04/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455