หนังสือสำรองของคป.411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  2. รหัสรายวิชา: คป.411
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
An introduction to management science : Anderson, David R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.25 .A5 2003 พร้อมให้บริการ
Tools for thinking and problem solving / Rubinstein, Moshe F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QA63 .R813 C. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ / เซตซ์, พอล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2012 630754 ยืมออก 31/08/2019
An introduction to management science : Anderson, David R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.25 .A5 2000 พร้อมให้บริการ
An introduction to management science : Anderson, David R. Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials HD30.25 .A5 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455