หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวป.312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: วป.312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กมล บุษบา
    • มณฑิรา ดวงสาพล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
An introduction to mathematical statistics and its applications / Larsen, Richard J., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books QA276 .L28 2001 C. 2 พร้อมให้บริการ
Statistical inference / Casella, George, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .C27 2002 ยืมออก 05/02/2021
Mathematical statistics with applications / Wackerly, Dennis D., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA276 .M4 2008 ยืมออก 24/01/2022
Introduction to the theory of statistics Mood, Alexander McFarlane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .M57 1974 C. 4 พร้อมให้บริการ
A first course in probability / Ross, Sheldon M. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA273 .R614 2014 พร้อมให้บริการ
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบื้องต้น / จิรัชย์ สุขะเกตุ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA273 .จ646 ฉ. 5 ยืมออก 17/02/2022
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ธีระพร วีระถาวร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA273 .ธ62 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM / มานพ วราภักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ค9 ม64 2546 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
A first course in probability / Ross, Sheldon Mark, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .R614 2006 ยืมออก 05/02/2021
A first course in probability / Ross, Sheldon M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .R614 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544