หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.208

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.208
  4. Instructors:
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
หลักการการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป / ชวนิศนดากร วรวรรณ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF61 .ช53 ฉ. 1 Withdraw Processing
การผลิตโค-กระบือ = สุรชัย ชาครียรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF197 .ส74 ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305