หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.312

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.312
  4. Instructors:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ = เฉลิมพล แซมเพชร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB112.5 .ฉ73 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ = เฉลิมพล แซมเพชร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB112.5 .ฉ73 ฉ.2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305