หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ English for Airline Business

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: EL 201
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
English for cabin crew / Ellis, Sue. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1116.F55 E55 2010 พร้อมให้บริการ
English for ground and in-flight attendants / Nattakan Sukchuen. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1116.F55 N38 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305