หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของกอ 421

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2. รหัสรายวิชา: กอ 421
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความปลอดภัยของอาหาร : การใช้ระบบ HACCP / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books TX537 .ส74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ กอ.421
จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / Food microbiology / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QW85 .ส7435 พร้อมให้บริการ กอ.421
จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / Food microbiology / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QW85 .ส7435 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ กอ.421

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544