หนังสือสำรองของCommunicative Business English 1

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: EL 221
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The business 2.0. : Allison, John. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2013 656587 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455