หนังสือสำรองของEnglish for Social Workers 1

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: EL 256
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
English for social workers / Wipakorn Chayopong Kawasaki. Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Accompanying Materials PE1116.S63 W57 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455