หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Managing and Building Brand Identity

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 433
  4. Instructors:
    • พัฒน์ธนะ บุญชู
    • ชยกฤต อัศวธิตานนท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Strategic brand management / Elliott, Richard H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.15 .E447 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305