หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Revenue and Yield Management

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม
  3. รหัสรายวิชา: SV 336
  4. Instructors:
    • ชยกฤต อัศวธิตานนท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Revenue management for the hospitality industry / Hayes, David K. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TX911.3.M27 H392 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305